Make your own free website on Tripod.com

3. Издавање и распоредување>>   Декодирање>>   Декодирање>> 

1.

Декодирањето на инструкциите кај суперскаларните процесори во однос на скаларните процесори е:

R

 Посложено

T

 Попросто

T

 Нема разлика

2.

Скаларните процесори декодираат:

R

 Само една инструкција во еден циклус

T

 Две инструкции во еден циклус

T

 Повеќе инструкции во еден циклус

3.

Суперскаларните процесори декодираат:

T

 Само една инструкција во еден циклус

T

 Две инструкции во еден циклус

R

 Повеќе инструкции во еден циклус

4.

Преддекодирањето се употребува кај:

T

 Скаларните процесори

R

 Суперскаларните процесори

R

 VLIW процесорите

5.

Преддекодирањето е пренесување на дел од процесот на декодирање:

R

 Во фазата на читање на инструкциите од меморијата во инструкциската кеш меморија.

T

 Во фазата на пренесување на податокот во регистерот за моментна инструкција.

T

 Во фазата на проследување на инструкциите до извршните единици.

6.

Со преддекодирањето се врши:

T

 Комплетно декодирање на инструкциите

R

 Делумно декодирање на инструкциите

T

 Не се врши декодирање на инструкциите

7.

При пренесувањето на инструкциите во инструкциската кеш меморија преддекодирањето се извршува од:

T

 Декодер на инструкции

R

 Посебна единица наречена преддекодер.

T

 Регистерот за моментна инструкција.

T

 Извршните единици.

3. Издавање и распоредување>>   Декодирање>>   Преддекодирање>> 

1.

При преддекодирањето:

R

 на инструкцијата се додаваат неколку бита

T

 се комплементира инструкцијата

T

 инструкцијата се собира со својот комплемент

T

 се декодира инструкцијата

2.

При преддекодирањето, на инструкцијата и се додаваат:

R

 4-7 бита

T

 16 бита

T

 32 бита

3.

Битовите кои се додаваат на инструкцијата при преддекодирањето ги имаат следниве параметри

R

 Класа на инструкцијата

R

 Типови на потребни ресурси

T

 Ред на извршување на инструкцијата

4.

Инструкцијата се дели на класи според:

R

 Тип на операции

T

 Битноста на инструкцијата

T

 Редоследот на извршување

5.

Што специфицира политиката на издавање?

R

 Начините на кои се разрешуваат зависностите

T

 Максималниот број на инструкции кои можат да се издадат истовремено во секој циклус.

T

 Начинот на складирање на инструкциите.

6.

Што специфицира степенот на издавање?

T

 Начините на кои се разрешуваат зависностите

R

 Максималниот број на инструкции кои можат да се издадат истовремено во секој циклус.

T

 Начинот на складирање на инструкциите.

7.

Преддекодирање на инструкции се извршува во следната фаза на протечност

T

 декодирање

T

 издавање

R

 преземање

8.

Во фазата на протечност, преземање, се врши

R

 процесирање на разгранувања

R

 преддекодирање

T

 разрешување на лажни податочни зависности

3. Издавање и распоредување>>   Декодирање>>   Поими за декодирање>>

1.

Само една инструкција во еден циклус декодираат

R

 скаларните процесори

T

 суперскаларните процесори

T

 VLIW процесорите

2.

Повеќе инструкции во еден циклус декодираат

T

 скаларните процесори

R

 суперскаларните процесори

R

 VLIW процесорите

3.

Преддекодирањето значи пренесување на процесот на декодирање:

R

 Од меморијата во инструкциската кеш меморија

T

 Од инструкциската кеш меморија во меморијата

T

 Од регистерот за моментна инструкција во меморијата

T

 Од извршните единици до инструкциската кеш меморија

4.

Со користење на предекодирање:

R

 Се скратува времето потредно за декодирање

T

 Се зголемува времето потребно за декодирање

T

 Времето потребно за декодирање останува исто

5.

Со употреба на преддекодирањето бројот на циклуси во кои декодирањето се изведува

T

 Се зголемува

R

 Се намалува

T

 Останува ист

6.

Доколку се употребува преддекодирање:

R

 Времето потребно за декодирање се намалува

T

 Времето потребно за декодирање се зголемува

R

 Бројот на циклуси во кои се изведува декодирањето се намалува

T

 Бројот на циклуси во кои се изведува декодирањето се зголемува

7.

Фази на протечност, при динамичко извршување на инструкции вон редослед се

T

 преддекодирање

R

 декодирање

R

 извршување

8.

Преддекодирање е процес за

T

 разрешување зависности пред декодирање

R

 додавање битови на инструкција пред декодирање

T

 издавање инструкции пред декодирање

3. Издавање и распоредување>>Политика за преземање операнди>>Преземање на операнди1>>

1.

Кај преземањето на операнди за време на издавање операндите се преземаат кога инструкцијата се издава:

R

 до баферот за складирање

T

 до извршната единица

T

 од регистерот за моментна инструкција

2.

Кај преземањето на операнди за време на распределување операндите се преземаат кога инструкцијата се издава:

T

 до баферот за складирање

R

 до извршната единица

T

 од регистерот за моментна инструкција

3.

Баферите за складирање кај преземањето на операнди за време на издавање, во однос на баферите кај преземањето на операнди за време на распределување се:

R

 Поголеми

T

 Помали

T

 Еднакви по големина

4.

Во баферите за складирање при преземање на операнди за време на издавање се содржат:

R

 инструкции заедно со вредностите на нивните операнди

T

 инструкции заедно со референци кон потребните операнди

T

 само операндите

5.

Во баферите за складирање при преземењето на операнди за време на распределување се содржат:

T

 инструкции заедно со вредностите на нивните операнди

R

 инструкции заедно со референци кон потребните операнди

T

 само операндите

6.

При преземањето на операнди за време на издавање, вредностите на операндите во баферот за складирање доаѓаат од:

R

 Регистерската датотека

T

 Инструкцискиот регистер

T

 Извршната единица

3. Издавање и распоредување>> Политика за преземање операнди>>Преземање операнди 2>> 

1.

Доколку има преземање на операнди со преименување за време на распределување, од каде се бара вредноста на операндот?

R

 Од архитектурниот регистер

R

 Од баферот за преименување

T

 Од друго место

2.

Ако се преземаат операнди во фазата на издавање и ако секоја инструкција има 2 влезни аргументи регистерската датотека треба да овозможува истовремено:

R

 читање на два пати повеќе операнди од степенот на издавање на инструкциите

T

 читање на два пати повеќе операнди од степенот на распределување на инструкциите

3.

Ако се преземаат операнди во фазата на распределување и ако секоја инструкција има 2 влезни аргументи регистерската датотека треба да овозможува истовремено:

T

 читање на два пати повеќе операнди од степенот на издавање на инструкциите

R

 читање на два пати повеќе операнди од степенот на распределување на инструкциите

4.

Во кои од наведените аспекти преземањето на операндите за време на распределување е подобро во однос на преземање на операндите за време на издавање:

R

 критична патека за декодирање-издавање

R

 комплексноста на баферите за складирање

T

 бројот на излезни порти во регистерските датотеки

5.

При преземање на операнди за време на издавање, во станица за складирање се наоѓаат

R

 операциски код на инструкција

R

 броеви на излезни регистри на инструкција

T

 броеви на влезни регистри на инструкција

6.

При преземање на операнди за време на распределување, во станица за складирање се наоѓаат

T

 вредности на операнди на инструкција

R

 операциски код на инструкција

R

 броеви на излезни регистри на инструкција ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА РЕГИСРИ Концепти за преименување

3. Издавање и распоредување>> Политика за преземање операнди>>Преземање операнди 3>> 

1.

Бројот на портите за читање од регистерската датотека при преземање на операндите за време на распределување, во однос на преземање на операндите за време на издавање е:

R

 Поголем

T

 Помал

T

 Еднаков во двата случаи

2.

Бројот на патеки за пренос на операндите при преземање на операндите за време на распределување, во однос на преземање на операндите за време на издавање е:

R

 Поголем

T

 Помал

T

 Еднаков во двата случаи

3.

Кај преземањето на операнди во фаза на издавање вредностите на изворните операнди во извршната единица доаѓаат од:

R

 Баферите за складирање

T

 Регистерската датотека

T

 Инструкцискиот регистер

4.

Кај преземањето на операнди во фаза на распределување вредностите на изворните операнди во извршната единица доаѓаат од:

T

 Баферите за складирање

R

 Регистерската датотека

T

 Инструкцискиот регистер

5.

Кај преземањето на операнди во фаза на издавање во која фаза броевите на влезните регистри се проследуваат до регистерската датотека?

R

 Фазата на издавање

T

 Фазата на распределување

T

 Фазата на извршување

6.

Кај преземањето на операнди во фаза на распределување во која фаза броевите на влезните регистри се проследуваат до регистерската датотека?

T

 Фазата на издавање

R

 Фазата на распределување

T

 Фазата на извршување

3. Издавање и распоредување>>Политика за преземање операнди>>Преземање за време на издавање>> 

1.

При преземање на операнди за време на издавање во баферот за складирање се пренесуваат:

R

 Влезните операнди

R

 Статусните битови на влезните битови

T

 Ниту еден од горе наведените

2.

При преземање на операнди за време на издавање, кога некоја инструкција ќе се префрли од баферот за складирање во извршната единица, статусниот бит на излезниот регистер се поставува на 0 во:

R

 Регистерската датотека

R

 Станицата за складирање

T

 Ниту еден од горе наведените

3.

При преземање на операнди за време на издавање, кога некоја инструкција ќе се изврши, статусниот бит на излезниот регистер се поставува на 1 во:

R

 Регистерската датотека

R

 Станицата за складирање

T

 Ниту еден од горе наведените

4.

При преземање на операнди за време на издавање, кога некоја инструкција ќе се изврши, резултатот од инструкцијата се проследува до:

R

 Регистерската датотека

R

 Станицата за складирање

T

 Ниту еден од горе наведените

5.

При преземање на операнди за време на издавање, станицата за складирање се ажурира:

R

 Во секој циклус

T

 Само при извршувањето на првата инструкција

T

 Станицата за складирање не се ажурира воопшто

6.

При преземање на операнди за време на издавање, доколку постојат повеќе станици за складирање, по извршување на некоја инструкција:

T

 Ажурирањето се прави само во станицата за складирање од каде таа инструкција дошла

R

 Ажурирањето се прави во сите станици за складирање

3. Издавање и распоредување>>Политика за преземање операнди>>Политика на преземање>> 

1.

При преземањето на операнди за време на распределување:

R

 Се проверува дали операндите се достапни

T

 Не се проверува дали операндите се достапни

2.

Ахритектурата на процесорот при употреба на издвоени регистерски датотеки во однос на употребата на заедничката регистерска датотека

R

 Се разликува

T

 Не се разликува

T

 Не постои архитектура со издвоени регистерски датотеки

3.

Во однос на критичната патека за декодирање - издавање, покорисно е:

T

 Преземањето на операнди во фазата на издавање

R

 Преземањето на операнди во фазата на распределување

T

 И двете политики покажуваат исти перформанси

4.

Во однос на комплексноста на баферите за складирање, покорисно е:

T

 Преземањето на операнди во фазата на издавање

R

 Преземањето на операнди во фазата на распределување

T

 И двете политики покажуваат исти перформанси

5.

При испитување на достапност на операндите, при преземање на операнди за време на издавање, се испитуваат статусните битови кои се наоѓаат:

R

 Во станицата за складирање

T

 Во регистерската датотека

T

 Извршната единица

6.

Инструкцијата се распределува од станицата за складирање до извршната единица:

R

 Ако статусните битови на двата влезни операнди се 1

T

 Ако статусните битови на двата влезни операнди се 0

T

 Ако статусниот бит на барем еден од двата влезни операнди е 1

T

 Ако статусниот бит на барем еден од двата влезни операнди е 0

3. Издавање и распоредување>>   Преименување>>   Преименување1>> 

1.

Лажните податочни зависности можат да настанат:

R

 Помеѓу самите инструкции кои чекаат на извршување

R

 Помеѓу инструкции кои чекаат на извршување и инструкциите кои се извршуваат

T

 Само помеѓу инструкциите кои се извршуваат

T

 Тие се лажни и не настануваат

2.

Кои се лажни податочни зависности?

R

 WAR

R

 WAW

T

 RAR

T

 RAW

T

 Тие се лажни и не настануваат

3.

При постапката на преименување регистри

R

 се преименува целниот регистер

T

 се преименуваат влезните регистри

T

 специјалните статусни регистри

4.

Нека некоја инструкција чека на извршување. Лажна податочна зависност може да настане со друга инструкција која

R

 чека на извршување

R

 се извршува

T

 не може да настане лажна податочна зависност со ниту една инструкција

5.

Нека некоја инструкција се извршува. Лажна податочна зависност може да настане со друга инструкција која

R

 чека на извршување

T

 се извршува

T

 не може да настане лажна податочна зависност со ниту една инструкција

6.

Регистерското преименување во однос на регистерските знаменца има

R

 многу поголема хардверска комплексност

T

 многу помала хардверска комплексност

T

 еднаква хардверска комплексност

3. Издавање и распоредување>>   Преименување>>   Преименување 2>> 

1.

Принципот на преименување на регистри се користи за

R

 Разрешување лажни податочни зависности

T

 Разрешување на контролни зависности

T

 Разрешување на структурни зависности

2.

Лажните податочни зависности се разрешуваат со

R

 Преименување на регистри

R

 Станици за складирање

T

 Преземање на операнди

3.

Преименувањето на регистрите се употребува кога ќе се открие

R

 WAR зависност

R

 WAW зависност

T

 RAR зависност

T

 RAW зависност

T

 Не се примеува при откривање на зависности

4.

Нерешени контролни зависности се појавуваат кога

R

 Условот на разгранување кај инструкција за гранење не е пресметан во времето кога треба да се издаде инструкцијата

T

 Локацијата на разгранување кај инструкција за гранење каде треба да продолжи извршувањето на програмата не е позната во времето кога треба да се издаде инструкцијата

T

 Со појава на WAW или WAR зависности

5.

Лажни податочни зависности се појавуваат кога

T

 Условот на разгранување кај инструкција за гранење не е пресметан во времето кога треба да се издаде инструкцијата

T

 Локацијата на разгранување кај инструкција за гранење каде треба да продолжи извршувањето на програмата не е позната во времето кога треба да се издаде инструкцијата

R

 Со појава на WAW или WAR зависности

6.

При појава на нерешени контролни зависности:

T

 Се употребува преименување на регистри

R

 Се чека додека условот на разгранување не се пресмета

R

 Се продолжува со спекулативно процесирање на разгранувањето

3. Издавање и распоредување>>   Суперскаларно издавање>>   Издавање - концепти>> 

1.

Ако издавањето на следните инструкции не се извршува се до разрешувањето на зависноста, станува збор за:

R

 Издавање во редослед

T

 Издавање вон редослед

T

 Порамнување на издавањето

2.

Ако издавањето на следните инструкции се извршува без разлика на зависноста, станува збор за:

T

 Издавање во редослед

R

 Издавање вон редослед

T

 Порамнување на издавањето

3.

Издавањето на инструкциите во редослед, во однос на издавање вон редослед, има:

T

 Подобри перформанси

R

 Полоши перформанси

T

 Исти перформанси

4.

Причината за користење на издавањето на инструкциите вон редослед кај современите процесори се должи на употреба на:

R

 Методот на складирање

T

 Порамнување на издавањето

T

 Регистерско преименување

5.

Издавање е процес каде се разрешуваат

R

 лажните податочни зависности

T

 вистинските податочни зависности

T

 контролните зависности

6.

Издавање е процес за

R

 разрешување зависности пред извршување

T

 декодирање инструкции пред извршување

T

 извршување инструкции

3. Издавање и распоредување>>   Суперскаларно издавање>>   Перформанси на издавање>> 

1.

Кај преземањето на операнди за време на издавање операндите се преземаат кога инструкцијата се издава:

R

 до баферот за складирање

T

 до извршната единица

T

 од регистерот за моментна инструкција

2.

Кај преземањето на операнди за време на распределување операндите се преземаат кога инструкцијата се издава:

T

 до баферот за складирање

R

 до извршната единица

T

 од регистерот за моментна инструкција

3.

Баферите за складирање кај преземањето на операнди за време на издавање, во однос на баферите кај преземањето на операнди за време на распределување се:

R

 Поголеми

T

 Помали

T

 Еднакви по големина

4.

Во баферите за складирање при преземање на операнди за време на издавање се содржат:

R

 инструкции заедно со вредностите на нивните операнди

T

 инструкции заедно со референци кон потребните операнди

T

 само операндите

5.

Во баферите за складирање при преземењето на операнди за време на распределување се содржат:

T

 инструкции заедно со вредностите на нивните операнди

R

 инструкции заедно со референци кон потребните операнди

T

 само операндите

6.

При преземањето на операнди за време на издавање, вредностите на операндите во баферот за складирање доаѓаат од:

R

 Регистерската датотека

T

 Инструкцискиот регистер

T

 Извршната единица

3. Издавање и распоредување>>   Суперскаларно издавање>>   Суперскаларни издавачи>> 

1.

Суперскаларното издавање ги покрива следниве аспекти:

R

 Политика на издавање

R

 Степен на издавање

T

 Доставување

2.

Ако условот на разгранување не е пресметан во времето кога треба да се издаде инструкцијата станува збор за:

R

 Нерешени контролни зависности

T

 Нерешени податочни зависности

T

 Нерешени структурни зависности

3.

Начините на кои се разрешуваат зависностите ги специфицира

R

 Политиката на издавање

T

 Степенот на издавање

T

 Начинот на складирање на инструкциите

4.

Максималниот број на инструкции кои можат да се издадат истовремено во секој циклус ги специфицира

T

 Политиката на издавање

R

 Степенот на издавање

T

 Начинот на складирање на инструкциите

5.

Политиката на издавање на инструкциите разгледува:

R

 Разрешување на лажни податочни зависности

T

 Разрешување на контролни зависности

T

 Одредување на бројот на инструкции кои можат да се издадат истовремено во секој циклус

6.

При доаѓање на зависни инструкции кај процесор кој користи складирање

T

 Доаѓа до блокирање на издавањето

R

 Не доаѓа до блокирање на издавањето

T

 Понекогаш доаѓа до блокирање на издавањето

3. Издавање и распоредување>>   Суперскаларно издавање>>   Блокирање>> 

1.

Со употреба на складирање, при доаѓање на зависни инструкции:

T

 Доаѓа до блокирање на издавањето

R

 Не доаѓа до блокирање на издавањето

T

 Понекогаш доаѓа до блокирање на издавањето

2.

Без употреба на складирање, при доаѓање на зависни инструкции:

R

 Доаѓа до блокирање на издавањето

T

 Не доаѓа до блокирање на издавањето

T

 Понекогаш доаѓа до блокирање на издавањето

3.

Доколку настане блокирање на издавањето перформансите на процесорот:

T

 Се зголемуваат

R

 Се намалуваат

T

 Остануваат исти

4.

Блокирање на издавањето на инструкции при појава на зависни инструкции настанува кај

T

 Процесори кои употребуваат складирање

R

 Процесори кои не употребуваат складирање

T

 Блокирање на издавањето не настанува никогаш

5.

Блокирање на издавањето на инструкции може да настане кај:

R

 Процесори кои употребуваат складирање

R

 Процесори кои не употребуваат складирање

T

 Блокирање на издавањето не настанува никогаш

6.

Појавувањето на зависностите кај инструкциите кога нема употреба на складирање зависи од:

R

 Степенот на издавање

T

 Применувањето на регистрите

T

 Регистерската дадодека

3. Издавање и распоредување>>   Суперскаларно издавање>>   Порамнување>> 

1.

Порамнето издавање на инструкциите, покажува дека се користи:

R

 Фиксен прозорец за издавање

T

 Подвижен прозорец за издавање

T

 Не се користи прозорец за издавање

2.

При порамнето издавање на инструкциите:

T

 во прозорецот за издавање влегуваат нови инструкции

R

 во прозорецот за издавање не влегуваат нови инструкции се додека не се завршат сите предходни

T

 не се користи прозорецот за издавање

3.

Непорамнето издавање на инструкциите, покажува дека се користи:

T

 Фиксен прозорец за издавање

R

 Подвижен прозорец за издавање

T

 Не се користи прозорец за издавање

4.

При непорамнето издавање на инструкциите:

R

 во прозорецот за издавање влегуваат нови инструкции

T

 во прозорецот за издавање не влегуваат нови инструкции се додека не се завршат сите предходни

T

 не се користи прозорецот за издавање

5.

Порамнетото издавање на инструкциите, во однос на непорамнетото издавање има:

T

 Подобри перформанси

R

 Полоши перформанси

T

 Исти перформанси

6.

Причината за користење на порамнетото издавање на инструкциите кај современите процесори се должи на употреба на:

T

 Методот на складирање

R

 Политика за преземање операнди

T

 Регистерско преименување

3. Издавање и распоредување>>   Суперскаларно издавање>>   Блокирање 2>> 

1.

Во процесор кој поседува станици за складирање, проверката за зависностите се остварува:

T

 Во фазата на издавање

R

 Во фазата распределување

T

 Не се врши проверка на зависностите

2.

Во процесор кој не поседува станици за складирање, проверката за зависностите се остварува:

R

 Во фазата на издавање

T

 Во фазата распределување

T

 Не се врши проверка на зависностите

3.

Кај процесор кој не поседува станици за складирање, во фазата за издавање прво се извршува:

T

 Издавање на инструкциите

R

 Проверка за зависности

T

 Блокирање на издавањето

4.

Кај процесор кој поседува станици за складирање, во фазата за издавање прво се извршува:

R

 Издавање на инструкциите

T

 Проверка за зависности

T

 Блокирање на издавањето

5.

Кај процесори кои употребуваат издавање во редослед, со појавување на зависна инструкција:

R

 Издавањето на следните инструкции не се извршува

T

 Издавањето на следните инструкции се извршува до појавата на следната зависност

T

 Издавањето на следните инструкции не зависи од појавата на зависна инструкција

6.

Кај процесори кои употребуваат издавање вон редослед, со појавување на зависна инструкција:

T

 Издавањето на следните инструкции не се извршува

T

 Издавањето на следните инструкции се извршува само до појавата на следната зависност

R

 Издавањето на следните инструкции не зависи од појавата на зависна инструкција

3. Издавање и распоредување>>   Складирање>>   Складирање 2>> 

1.

При користење на станици за складирање, во фазата на издавање:

R

 Инструкциите се проследуваат без проверка на зависностите

T

 Инструкциите се проследуваат со проверка на зависностите

T

 Не е дефинирано како се проследуваат инструкциите

2.

Кога нема складирање во фазата на издавање:

T

 Инструкциите се проследуваат без проверка на зависностите

R

 Инструкциите се проследуваат со проверка на зависностите

T

 Не е дефинирано како се проследуваат инструкциите

3.

Складирањето користи инструкциски бафери кои се наоѓаат:

R

 Пред секоја извршна единица

T

 Пред инструкциската кеш меморија

T

 Пред регистерот за моментна инструкција

T

 Пред меморијата

4.

При користење на складирање, издавањето на инструкцијата е возможно:

T

 Секогаш

R

 Треба да бидат исполнети дополнителни услови

T

 Никогаш

5.

Процесорите кои користат складирање и имаат повеќе извршни единици може да имаат:

T

 повеќе централни станици

R

 само една централна станица

T

 2 централни станици

6.

Процесорите кои користат складирање и имаат повеќе извршни единици може да имаат:

R

 повеќе групни станици

T

 само една групна станица

T

 2 групни станици

7.

Процесорите кои користат складирање и имаат повеќе извршни единици може да имаат:

R

 повеќе индивидуални станици

T

 само една индивидуална станица

T

 2 индивидуални станици

8.

Складирање претставува

T

 директно издавање

R

 индиректно издавање

T

 издавање без блокирање

3. Издавање и распоредување>>   Складирање>>   Типови на станици за складирање>>

1.

Која од станиците за складирање има најголем капацитет?

T

 Индивидуалните станици за складирање

T

 Групните станици за складирање

R

 Централната станица за складирање

2.

Индивидуалните станици за складирање дозволуваат складирање на:

R

 2-4 инструкции

T

 6-16 инструкции

T

 >20 инструкции

3.

Групните станици за складирање дозволуваат складирање на:

T

 2-4 инструкции

R

 6-16 инструкции

T

 >20 инструкции

4.

Централната станица за складирање дозволува складирање на:

T

 2-4 инструкции

T

 6-16 инструкции

R

 >20 инструкции

5.

Индивидуалните станици за складирање проследуваат:

R

 Една инструкција за еден циклус

T

 2 инструкции за еден циклус

T

 Повеќе инструкции за еден циклус

6.

Групните станици за складирање проследуваат:

T

 Една инструкција за еден циклус

R

 Онолку инструкции за еден циклус колку што имаат извршни единици поврзани на нив

T

 Повеќе инструкции за еден циклус

3. Издавање и распоредување>>   Складирање>>   Перформанси на складирање>>

1.

Ако се употребува распределување во редослед, тоа значи дека:

R

 Инструкцијата која не е подготвена за извршување ги блокира останатите

T

 Инструкцијата која не е подготвена за извршување не ги блокира останатите

T

 Инструкциите се извршуваат без разлика дали се подготвени или не

2.

Ако се употребува распределување вон редослед, тоа значи дека:

T

 Инструкцијата која не е подготвена за извршување ги блокира останатите

R

 Инструкцијата која не е подготвена за извршување не ги блокира останатите

T

 Инструкциите се извршуваат без разлика дали се подготвени или не

3.

Распределувањето во редослед, во однос на распределувањето вон редослед дава:

T

 Подобри перформанси на процесорот

R

 Полоши перформанси на процесорот

T

 Исти перформанси на процесорот

4.

При распределувањето во редослед, проверката која инструкција е подготвена за извршување во баферот се врши:

R

 Само врз последната локација

T

 Врз сите локации

T

 Само врз првата локација

5.

При распределувањето вон редослед, проверката која инструкција е подготвена за извршување во баферот се врши:

T

 Само врз последната локација

R

 Врз сите локации

T

 Само врз првата локација

6.

Распределувањето на инструкциите се врши во:

R

 Баферот за складирање

T

 Регистерската датотека

T

 Инструкцискиот регистер

3. Издавање и распоредување>>   Складирање>>   Складирање 1>> 

1.

Инструкциите во баферите за складирање се чуваат:

R

 Додека не се разрешат зависностите

R

 Додека се обезбеди слободна извршна единица

T

 Додека во баферот не дојде нова инструкација

2.

Една инструкција која се наоѓа во баферот за складирање станува спремна за извршување:

R

 Кога ќе станат достапни нејзините операнди

R

 Кога ке се ослободи извршната единица

T

 Кога ќе дојде на ред

3.

Комбинираните бафери се користат за:

R

 Складирање

R

 Прераспоредување

R

 Преименување

T

 Издавање

4.

Кај процесорите со индивидуални станици за складирање се користи една станица за складирање за:

R

 складирање за секоја извршна единица

T

 складирање за повеќе извршни единици

T

 складирање за сите извршни единици

5.

Кај процесорите со групни станици за складирање се користи една станица за складирање за:

T

 складирање за секоја извршна единица

R

 складирање за повеќе извршни единици

T

 складирање за сите извршни единици

6.

Кај процесорите со централната станица за складирање се користи една станица за складирање за:

T

 складирање за секоја извршна единица

T

 складирање за повеќе извршни единици

R

 складирање за сите извршни единици

3. Издавање и распоредување>>   Складирање>>   Бафери за складирање>> 

1.

Засебните бафери за складирање (станиците за складирање) се користат за:

R

 складирање

T

 прераспоредување

T

 преименување

T

 издавање

2.

Кој од следните бафери за складирање се употребува за прераспоредување?

R

 Комбинираните бафери за складирање

T

 Засебните бафери за складирање

T

 Ниту еден од наведените бафери за складирање

3.

Кој од следните бафери за складирање се употребува за складирање?

R

 Комбинираните бафери за складирање

R

 Засебните бафери за складирање

T

 Ниту еден од наведените бафери за складирање

4.

Кај процесор со индивидуални станици за складирање, секоја инструкција во фазата за издавање може да се распредели

T

 во било која станица за складирање

R

 само во одредени станици за складирање

T

 инструкциски прозорец

5.

Кај процесор со групни станици за складирање, секоја инструкција во фазата за издавање може да се распредели

T

 во било која станица за складирање

R

 само во одредени станици за складирање

T

 инструкциски прозорец

6.

Кај процесор кој користи складирање и има повеќе извршни единици поврзани на иста станица за складирање, може да стане збор за:

T

 Индивидуални станици за складирање

R

 Групни станици за складирање

R

 Централна станица за складирање

7.

Доколку баферите за складирање содржат инструкции заедно со вредностите на нивните операнди тогаш се работи за архитектура која врши преземање на операндите во фаза на

R

 издавање

T

 распределување

T

 декодирање

T

 преземање

8.

Доколку баферите за складирање содржат инструкции заедно со референци кон потребните операнди тогаш се работи за архитектура која врши преземање на операндите во фаза на

T

 издавање

R

 распределување

T

 преземање

T

 декодирање

3. Издавање и распоредување>>   Складирање>>   Концепти за складирање>> 

1.

Кој од станиците за складирање има најмногу излезни порти кон регистерската датотека?

T

 Индивидуалните станици за складирање

T

 Групните станици за складирање

R

 Централната станица за складирање

2.

Степенот на распределување е:

R

 Поголем или еднаков на степенот на издавање

T

 Помал или еднаков на степенот на издавање

T

 Еднаков на степенот на издавање

3.

Во баферот за складирање, за извршување се подготвени:

R

 Оние инструкции чии влезни операнди се достапни

T

 Оние инструкции чии излезни операнди се достапни

T

 Сите инструкции кои се наоѓаат во баферот за складирање

4.

Ако правилото за селекција го задоволуваат повеќе инструкции, кое правило за арбитража се применува?

R

 Од сите инструкции подготвени за извршување се избираат само онолку колку што има достапни извршни единици

R

 Се избира инструкцијата која поминала најмногу време во баферот за складирање

T

 Се избира инструкцијата која последна влегла во баферот за складирање

5.

Во станици за складирање се врши проверка на

T

 лажни податочни зависности

R

 вистински податочни зависности

T

 контролни зависности

6.

Засебни бафери за складирање се

R

 индивидуални станици за складирање

T

 комбинирани станици за складирање

R

 централни станици за складирање

3. Издавање и распоредување>>   Распределување>>   Табела на резултати>> 

1.

Табелата на резултати се воведува за решавање на проблемот на:

R

 Достапност на операнди

T

 Преземање на операнди

T

 Блокирање на инструкции

2.

Табелата на резултати е:

T

 Независна табела

R

 Проширување на регистерската табела

T

 Проширување на баферите за складирање

3.

Големината на табелата на резултати за секоја вредност изнесува:

R

 1 бит

T

 8 бита

T

 16 бита

4.

Ако во табелата за резултати за еден регистер има вредност 1, тоа значи дека:

R

 Вредноста од регистерот е достапна

T

 Вредноста од регистерот не е достапна

5.

Ако во табелата за резултати за еден регистер има вредност 0, тоа значи дека:

T

 Вредноста од регистерот е достапна

R

 Вредноста од регистерот не е достапна

3. Издавање и распоредување>>   Распределување>>   Распределување концепти>> 

1.

Ако операндите се преземаат за време на распределување во станицата за складирање:

R

 не се запишува информација дали операндите се достапни или не

T

 се запишува информација дали операндите се достапни или не

2.

Ако операндите се преземаат за време на издавање во станицата за складирање:

T

 не се запишува информација дали операндите се достапни или не

R

 се запишува информација дали операндите се достапни или не

3.

При преземање на операндите за време на распределување достапноста на операндите се проверува:

R

 Директно од регистерската датотека

T

 Во баферот за складирање

4.

При преземање на операндите за време на издавање достапноста на операндите се проверува:

T

 Директно од регистерската датотека

R

 Во баферот за складирање

5.

Подобри перформанси се добиваат кога при распределувањето се користи:

T

 Распределување во редослед

R

 Распределување вон редослед

6.

За каков редослед на распределување станува збор ако при појава на инструкција која не е подготвена за извршување останатите инструкции не се блокирани?

T

 Распределување во редослед

R

 Распределување вон редослед

7.

За каков редослед на распределување станува збор ако при појава на инструкција која не е подготвена за извршување останатите инструкции се блокирани?

R

 Распределување во редослед

T

 Распределување вон редослед

3. Издавање и распоредување>>   Распределување>>   Достапност на операнди 2>> 

1.

Кога статусниот бит на некој регистер е поставен на 0, тогаш:

T

 Една инструкција може да пристапи до вредноста на регистерот

R

 Ниедна инструкција не може да пристапи до вредноста на регистерот

T

 Сите инструкции можат да пристапат до вредноста на регистерот

2.

Кога статусниот бит на некој регистер е поставен на 1, тогаш:

T

 Една инструкција може да пристапи до вредноста на регистерот

T

 Ниедна инструкција не може да пристапи до вредноста на регистерот

R

 Сите инструкции можат да пристапат до вредноста на регистерот

3.

Во регистерската датотека за вредноста на регистерот да биде достапна, статусниот бит треба да е:

R

 1

4.

Во регистерската датотека за вредноста на регистерот да не биде достапна, статусниот бит треба да е:

R

 0

5.

При издавање на една инструкција не се менува статусниот бит на:

R

 Влезните регистри од инструкцијата

T

 Излезниот регистер од инструкцијата

T

 Сите регистри во регистерската датотека

6.

Во станицата за складирање се запишува дали операндите се достапни или не кај:

R

 Преземањето на операндите при издавање

T

 Преземањето на операндите при распределување

T

 Во ниту еден од предходните случаи

7.

Ако статусниот бит на некој регистер е 0, за да настане промена на истиот треба:

R

 Инструкцијата која што го заклучила регистерот да се изврши

T

 Регистерот да се појави како излезен регистер на некоја нова инструкција

T

 Регистерот да се појави како влезен регистер на некоја нова инструкција

8.

Ако статусниот бит на некој регистер е 1, за да настане промена на истиот треба:

T